رو در رو-کمپین نه به اعدام،بخشش و عفو در کردستان،گفتگو با مختار زارعی

رو در رو-کمپین نه به اعدام،بخشش و عفو در کردستان،گفتگو با مختار زارعی

حزب کمونیست کارگری ایران-

فاجعه بزرگ در معدن یورت معدنچیان محبوس و مصدومین نیاز به کمک فوری دارند

بیانیه حزب حکمتیست درباره،-تحولات سیاسی جهان

 بیانیه حزب حکمتیست درباره، تحولات سیاسی جهان و ضرورت و مبرمیت آلترناتیو سوسیالیستی  

سلام زیجی-علیه جنایت دولت و شواری عالی کار متحد شویم!

علیه جنایت دولت و شواری عالی کار متحد شویم!   سلام زیجی

اتحادیه آزاد کارگران ایران-بیانیه پیرامون حداقل مزد سال آینده:

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون حداقل مزد سال آینده:

سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران-روزشمارحوادث کاری صنایع زیر مجموعه وزارت نفت در دولت یازدهم!

روزشمارحوادث کاری صنایع زیر مجموعه وزارت نفت در دولت یازدهم!   منبع؛ سایت  اتحادیه آزاد کارگران ایران

دیدار – عروج ترامپ تاثیرات آن بر جامعه بشری بحثی از مجید حسینی و اسدنودینیان

دیدار – عروج ترامپ تاثیرات آن بر جامعه بشری بحثی از مجید حسینی و اسدنودینیان

ترجمه -جمهوری‌های منطقه بالتیک و انحلال اتحاد شوروی

جمهوری‌های منطقه بالتیک و انحلال اتحاد شوروی والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov) پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه

اصغر کریمی- آیا جنبش کارگری در ایران پراکنده است؟

اصغر کریمی آیا جنبش کارگری در ایران پراکنده است؟ قسمت اول:

رادیو و تلویزیون راه کارگر – گفتگو با سعید تقوی پیرامون برپایی کنفرانس بین المللی اتحادیه های کارگری با مشارکت سازمان ال. او

رادیو و تلویزیون راه کارگر – گفتگو با سعید تقوی پیرامون برپایی کنفرانس بین المللی اتحادیه های کارگری با مشارکت سازمان ال. اوHOME