گلزاد پاک نامه سرگشاده به آقای ایرج مصداقی و «هوا»داران سازمان مجاهدین خلق ایران

نامه سرگشاده به آقای ایرج مصداقی و «هوا»داران سازمان مجاهدین خلق ایران سخنی با آقای سعید صارمی و نیروهای مترقی و چپ و کمونیست (شکستن تابوها) گلزاد پاک چندی پیش آقای مصداقی، با دو نفر دیگر، در برنامه «صفحه دو» بخش فارسی تلویزیون بی بی سی فارسی، پیرامون «خروج سازمان مجاهدین از لیست ترور دولت […]HOME