کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی فرانکفورت قسمت اول از برنامه اپل و موقعیت کارگرانش

قسمت اول از برنامه اپل و موقعیت کارگرانش http://www.youtube.com/watch?v=yTHxnxhKoYg&list=UUxQlP4zU5FtKMksMUGZnKMg&index=2&feature=plcp قسمت دوم از برنامه اپل و موقعیت کارگرانش http://www.youtube.com/watch?v=-gOpwbaxs_U&feature=relmfu .  __,_._,___ کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی فرانکفورتHOME