آرشیو برنامه تصویری دیدار

خدامراد فولادی-شعر برای کولبران ِ گرفتار زیر بهمن ِ رنج و استبداد پولبرها و کولبرها

خدامراد فولادی برای کولبران ِ گرفتار زیر بهمن ِ رنج و استبداد پولبرها و کولبرها

خدامراد فولادی- شعر ، گورزادها و گورخواب ها

خدامراد فولادی

خدا مراد فولادی-مارکسِ ما و «مارکسِ» ملاهای روستا بخشِ پایانی

خدا مراد فولادی مارکسِ ما و «مارکسِ» ملاهای روستا بخشِ پایانی

خدامراد فولادی -مارکس ِ ما و «مارکس ِ» ملاهای روستا بخش ١

خدامراد فولادی مارکس ِ ما و «مارکس ِ» ملاهای روستا بخش ١

خدامراد فولادی -کارگر ِ آگاه چه کسی است؟

خدامراد فولادی کارگر ِ آگاه چه کسی است؟

خدامراد فولادی -کارگران بخشی از جنبش ِ دموکراسی خواهی اند

خدامراد فولادی کارگران بخشی از جنبش ِ دموکراسی خواهی اند

خدامراد فولادی -سفسطه، هم راهبرد هم راهکار بخش پایانی

خدامراد فولادی سفسطه، هم راهبرد هم راهکار بخش پایانی

خدامراد فولادی -سفسطه، هم راهبرد هم راهکار! بخش ١

خدامراد فولادی سفسطه، هم راهبرد هم راهکار! بخش ١

خدامراد فولادی -لنینیسم و لیبرالیسم: یک مقایسه ی تاریخی

خدامراد فولادی لنینیسم و لیبرالیسم: یک مقایسه ی تاریخیHOME