دیدار – پیام یدی کریمی به مردم سنندج در رابطه با تحوالات اخیر در ایران

دیدار – پیام یدی کریمی به مردم سنندج در رابطه با تحوالات اخیر در ایران

دیدار -گفتگو با یدی کریمی در رابطه با رویداههای هفت روز گذشته در ایران

دیدار -گفتگو با یدی کریمی در رابطه با رویداههای هفت روز گذشته در ایران

یاشار سهندی-ساکت و گر نه موجب واکنش می شود!

ساکت و گر نه موجب واکنش می شود! یاشار سهندی  

مجموعه مقالات، مصاحبه های یدی کریمی

متن پیام یدی کریمی در رابطه با کمپین اعتراضاتی علیه احکام اعدام علیه زانیار و لقمان مردادی

  متن پیام یدی کریمی در رابطه با کمپین اعتراضاتی علیه احکام اعدام علیه زانیار و لقمان مردادی دوستان ، رفقا ! امروز ما در اینجا جمع شده ایم تا همراه مردم ازادیخواه در ایران و سراسر دنیا با خانوده زانیار و لقمان مرادی اعلام همبستگی کرده و یک صدا بگویم تا جایی که می […]

یدی کریمی ضرورت ساختن یک حزب سیاسی کمونیستی کارگری

ضرورت ساختن یک حزب سیاسی کمونیستی کارگری جنبش کمونیسم کارگری به مثابه یک جنبش اعتراضی، سیاسی، اجتماعی مانند دیگر جنبش های سیاسی اعتراضی بازتاب مبارزه طبقاتی در جامعه سرمایه داری و از دل این نظام بوجود امده است. این جنبش از همان روزی که بوجود آمده برای تغییر این نظام و لغو کار مزدی و […]HOME