یدی محمودی -اخبار هفتگی از رویدادهای کردستان عراق

اخبار هفتگی از رویدادهای کردستان عراق

اخبار – اخبار هفتگی از رویدادهای کردستان عراق تهیه و تنظیم: یدی محمودی

اخبار هفتگی از رویدادهای کردستان عراق تهیه و تنظیم: یدی محمودی yadi.mahmodi@gmail.com اعتراض برخی از احزاب سیاسی به تقلب در انتخابات اقلیم کردستانHOME