یاشار سهندی-شرمندگی شرم

شرمندگی شرم یاشار سهندی

یاشار سهندی-کینه طبقاتی سرمایه فاجعه ای دیگر آفرید

کینه طبقاتی  سرمایه فاجعه ای دیگر آفرید یاشار سهندی

یاشار سهندی-رقصاندن شعله زندگی

رقصاندن شعله زندگی یاشار سهندی

یاشار سهندی-معذرت میخواهیم!

معذرت میخواهیم! یاشار سهندی

یاشار سهندی-که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند یاشار سهندی

یاشار سهندی-شارلاتانیسم در انتهای خط

شارلاتانیسم در انتهای خط یاشار سهندی

یاشار سهندی-سبد معیشتی و تصمیم سازان قالتاق!

سبد معیشتی و تصمیم سازان قالتاق! یاشار سهندی

یاشار سهندی- میزان دستمزدهای سال ۱۳۹۶

یاشار سهندی، در ارتباط با میزان مزد سال ١٣٩۶ یکی از عناصر جمهوری اسلامی(«حمید حاج اسماعیلی» اعلام کرده؛ «تردیدی نیست نمی توانیم خط فقر را ملاک قرار دهیم اما نمایندگان کارگری می توانند تلاش کنند فاصله حداقل دستمزد را با این شاخص کمتر کنند. حداقل دستمزد باید با درنظر گرفتن مسائل صنفی، جغرافیایی و متناسب با […]

یاشار سهندی-محرک جنبش کارگری نه خون، بلکه زندگی است

محرک جنبش کارگری نه خون، بلکه زندگی است یاشار سهندی

یاشار سهندی-فقر و نابرابری، مدافعان آن و اعتراض به آن

فقر و نابرابری، مدافعان آن و اعتراض به آن یاشار سهندیHOME