یاشار سهندی-درخواست طبقه متوسط: آقا سرکوب کن!

درخواست طبقه متوسط: آقا سرکوب کن! یاشار سهندی

یاشار سهندی-ما در قبال طبقه مان مسئولیم

ما در قبال طبقه مان مسئولیم یاشار سهندی

یاشار سهندی-شروع یک پایان، آغاز یک شکوه

شروع یک پایان، آغاز یک شکوه یاشار سهندی

یاشار سهندی-کارگران خاموش، آروزی محال

کارگران خاموش، آروزی محال یاشار سهندی

یاشار سهندی-فوران خشم کارگران در هفت تپه

فوران خشم کارگران در هفت تپه یاشار سهندی

یاشار سهندی-تحزب کمونیستی همزاد جنبش کارگری

تحزب کمونیستی همزاد جنبش کارگری یاشار سهندی

یاشار سهندی-“این زبان درازی ها یعنی چه!”

“این زبان درازی ها یعنی چه!” یاشار سهندی

یاشار سهندی-زلزله و هراس از همیاری

زلزله و هراس از همیاری یاشار سهندی

یاشار سهندی-وحشت از تن رنجور یک کارگر مبارز

وحشت از تن رنجور یک کارگر مبارز یاشار سهندی

یاشار سهندی-دُرشتی که میدانست برای چی می نویسد به یاد علی اشرف درویشیان

دُرشتی که میدانست برای چی می نویسد به یاد علی اشرف درویشیان یاشار سهندیHOME