یاشار سهندی-وحشت از تن رنجور یک کارگر مبارز

وحشت از تن رنجور یک کارگر مبارز یاشار سهندی

یاشار سهندی-دُرشتی که میدانست برای چی می نویسد به یاد علی اشرف درویشیان

دُرشتی که میدانست برای چی می نویسد به یاد علی اشرف درویشیان یاشار سهندی

یاشار سهندی-درس عصر روز ٢۴ اکتب١٩١٧

درس عصر روز ٢۴ اکتب١٩١٧ یاشار سهندی

یاشار سهندی-برجام، تحریم و انقلاب

برجام، تحریم و انقلاب یاشار سهندی

یاشار سهندی-“آماده باش: ورود طبقه کارگر”

“آماده باش: ورود طبقه کارگر”

یاشار سهندی-رضا شهابی و رضا رخشان کدام آسیب پذیرتر است

رضا شهابی و رضا رخشان کدام آسیب پذیرتر است یاشار سهندی

یاشار سهندی-“چاقویی که دسته خودش را نمی برد و چاقویی که دسته خودش را می برد”

“چاقویی که دسته خودش را نمی برد و چاقویی که دسته خودش را می برد” یاشار سهندی

یاشار سهندی-اقتصاددان سیاست باز!

اقتصاددان سیاست باز! یاشار سهندی

یاشار سهندی-قتل آتنا ، تولید کودکان کار و تولید خشونت

قتل آتنا ، تولید کودکان کار و تولید خشونت یاشار سهندی

یاشار سهندی-    جهانی به رنگ رنج و محنت

    جهانی به رنگ رنج و محنت یاشار سهندیHOME