یاشار سهندی-رضا شهابی و رضا رخشان کدام آسیب پذیرتر است

رضا شهابی و رضا رخشان کدام آسیب پذیرتر است یاشار سهندی

یاشار سهندی-“چاقویی که دسته خودش را نمی برد و چاقویی که دسته خودش را می برد”

“چاقویی که دسته خودش را نمی برد و چاقویی که دسته خودش را می برد” یاشار سهندی

یاشار سهندی-اقتصاددان سیاست باز!

اقتصاددان سیاست باز! یاشار سهندی

یاشار سهندی-قتل آتنا ، تولید کودکان کار و تولید خشونت

قتل آتنا ، تولید کودکان کار و تولید خشونت یاشار سهندی

یاشار سهندی-    جهانی به رنگ رنج و محنت

    جهانی به رنگ رنج و محنت یاشار سهندی

یاشار سهندی-درک ضرورت برای  انجام ندادن کاری!

درک ضرورت برای  انجام ندادن کاری! یاشار سهندی

یاشار سهندی-کار شرافتمندانه و ایمنی محیط کار؛ روزگار غریبی است نازنین!

کار شرافتمندانه و ایمنی محیط کار؛ روزگار غریبی است نازنین! یاشار سهندی

یاشار سهندی-یک دیوار، یک سرود ؛ یادی از کمون پاریس

یک دیوار، یک سرود ؛ یادی از کمون پاریس یاشار سهندی   دیواری غریب در گوشه ای از جهان یاد آور خاطره ای دردناک در عین حال باشکوه است. “دیوار کمونارها” در گوشه ای از گورستان پرلاشز پاریس تنها یادگار فیزیکی به جا مانده از یک اقدام باشکوه کارگران در ١۴۶ سال پیش است که […]

یاشار سهندی-شرمندگی شرم

شرمندگی شرم یاشار سهندی

یاشار سهندی-کینه طبقاتی سرمایه فاجعه ای دیگر آفرید

کینه طبقاتی  سرمایه فاجعه ای دیگر آفرید یاشار سهندیHOME