گلناز روشن- پوشش دختران دانشگاه ها در کردستان عراق، دچار تغییرات بنیادینی شده استگلناز روشن

گلناز روشن- پوشش دختران دانشگاه ها در کردستان عراق، دچار تغییرات بنیادینی شده است… مقدمه: در خاورمیانه همه چیز دارد به عقب برمی گردد، ارتجاع و عقب رفت دارد توسط نیروهای ارتجاعی و نظم نوین سرمایه داری بازتولید می شود. حجاب اجباری، خرافات، نیروهای مرتجع و جنگ دستاورد این نظم نوین جهانی است که رادیکال […]HOME