گروه مائوئیستی شورش – به‌مناسبت صد و سی و ششمین سالروز تولد استالین

به‌مناسبت صد و سی و ششمین سالروز تولد استالین پاسخ به حسن مرتضوی در بحث استالین‌زدایی نویسنده: نیما امام جمعه (کوهبنانی) مقدمه‌ی گروه مائوئیستی شورش: متن ارزنده و سازنده‌ی پیش روی به قلم رفیق نیما امام جمعه در حالی منتشر می‌شود که ما نیز از وجود این رفیق تا پیش از انتشار این مقاله در […]HOME