گرایش مارکسیست های انقلابی ایران – چشم انداز جنبش کارگری و وظایف مارکسیست های انقلابی در دورۀ آتی

چشم انداز جنبش کارگری و وظایف مارکسیست های انقلابی در دورۀ آتی گرایش مارکسیست های انقلابی ایران سر مفاله: کارگر میلیتانت شماره ۸۰ برای ترسیم چشم انداز جنبش کارگری ما محققاً باید از تحلیل مشخص سیاسی روز شروع کنیم. در مرکز تحلیل شرایط امروز باید روندی را قرار داد که رژیم در سال گذشته آغاز […]HOME