کویستان امینی نگاهی کوتاه به وضعیت زنان کارگر در طول جوامع طبقاتی!

نگاهی کوتاه به وضعیت زنان کارگر در طول جوامع طبقاتی! ستم بر زنان از زمانی اغاز شد که جامعه به طبقات تقسیم شد و اولین اختلاف طبقاتی این بود که جنس مذکر بر جنس مونث برتری پیدا کرد. در طول تاریخ جوامع طبقاتی ستم بر زن بر اساس منافع طبقه ی حاکم تغییر پیدا کرده […]HOME