کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -ضرب و شتم اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم!

ضرب و شتم اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم!

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -تجمع کارگران اشی مشی رشت

تجمع کارگران اشی مشی رشت

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -باردیگر اول ماه مهر

باردیگر اول ماه مهر

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری –تجمع اعتراضی مردم روستای ” نوره ” از توابع سنندج

تجمع اعتراضی مردم روستای ” نوره ” از توابع سنندج

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -هشدار در باره یک توطئه ضد کارگری دیگر!

هشدار در باره یک توطئه ضد کارگری دیگر!

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -اعتصاب کارگران کاغذ پارس هفت تپه درمحوطه شرکت

اعتصاب کارگران کاغذ پارس هفت تپه درمحوطه شرکت

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری- دستگیری محمدرضا آهنگر را محکوم می کنیم!

دستگیری محمدرضا آهنگر را محکوم می کنیم!

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری- احضار و بازداشت چند ساعته محمد عبدی پور توسط اداره اطلاعات شهر سق

  احضار و بازداشت چند ساعته محمد عبدی پور توسط اداره اطلاعات شهر سق

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – قلب انسان زحمتکش رزگار محمودی از تپش باز ایستاد

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری قلب انسان زحمتکش رزگار محمودی از تپش باز ایستاد

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -اعلام اعتصاب سراسری در ترکیه در اعتراض به عملیات تروریستی

اعلام اعتصاب سراسری در ترکیه در اعتراض به عملیات تروریستی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری بر اساس فراخوان منتشر شده توسط سندیکاهای ترکیه، چهار سندیکا و تشکل در اعتراض به عملیات تروریستی روز شنبه در آنکارا که منجر به کشته شدن ده ها تظاهرات کننده ی خواهان صلح شده و نیز […]HOME