کمیته یادمان کشتار زندانیان دهه ۶۰ در ایران – مونترال کانادانگاهی به بسته شدن سفارت رژیم جمهوری اسلامی در کانادا، تبعات و پیامد های آن

نگاهی به بسته شدن سفارت رژیم جمهوری اسلامی در کانادا، تبعات و پیامد های آن میدانیم که مهاجرت به خارج از کشور در دوره رژیم ترور و سرکوب جمهوری اسلامی قدمتی دارد به درازنای حیات این رژیم ، اما به دنبال کشتارهای و حشیانه در دهه ۶۰ و تثبیت رژیم اسلامی ، سیل مهاجرت وتبعید […]HOME