کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -سانچی غرق شد؛ جان باختن جمعی از دریانوردان را تسلیت میگوییم!

سانچی غرق شد؛ جان باختن جمعی از دریانوردان را تسلیت میگوییم!

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – در محکومیت بازداشت دانشجویان و زندانی کردن معترضین

در محکومیت بازداشت دانشجویان و زندانی کردن معترضین کارگران و مردم ستم دیده ایران!

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری –سیاست دو پهلوی ابزار سرکوب در مقابل معترضین به زندانی کردن رضا شهابی

سیاست دو پهلوی ابزار سرکوب در مقابل معترضین به زندانی کردن رضا شهابی

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری –جناب فرماندار! معترضین فقط به خاطر ” تخلیه ” خشم خود، تجمع نمی کنند!

جناب فرماندار! معترضین فقط به خاطر ” تخلیه ” خشم خود، تجمع نمی کنند! ( در حاشیه پیشنهاد فرماندار تهران )

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – در محکومیت دور تازه فشار بر فعالین کارگری و مدنی سنندج

در محکومیت دور تازه فشار بر فعالین کارگری و مدنی سنندج

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-گزارشی ازتظاهرات با شکوه ۱۹ آذر بازنشستگان مقابل مجلس

گزارشی ازتظاهرات با شکوه ۱۹ آذر بازنشستگان مقابل مجلس

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری –بازداشت محمد کریمی از اعضای کمیته هماهنگی شهر بوکان

بازداشت محمد کریمی از اعضای کمیته هماهنگی شهر بوکان

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری –تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ایران پوپلین

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ایران پوپلین

– کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری بازداشت محمود صالحی و دیگر فعالین کارگری راه به جایی نخواهد برد!

  بازداشت محمود صالحی و دیگر فعالین کارگری راه به جایی نخواهد برد!

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-محمود_صالحی را به شکلی غیر انسانی روانه زندان سقز کردند!

محمود_صالحی را به شکلی غیر انسانی روانه زندان سقز کردند! کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگریHOME