کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری- گزارش دریافتی امروز ۲۶ تیر ۹۶ از مجتمع نیشکر هفت تپه به کانال کمیته هماهنگی

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری گزارش دریافتی امروز ۲۶ تیر ۹۶ از مجتمع نیشکر هفت تپه به کانال کمیته هماهنگی

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-گزارش کوتاه از وضعیت زنان کارگر قالی باف شهر کامیاران

گزارش کوتاه از وضعیت زنان کارگر قالی باف شهر کامیاران

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -دیدار با محمد جراحی!

دیدار با محمد جراحی!

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری –ادامه اعتصاب کارگران شاغل وبازنشسته یشکر هفت تپه

ادامه اعتصاب کارگران شاغل وبازنشسته یشکر هفت تپه

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -گزارشی از تجمع تعدادی از اعضای تعاونی مسکن نهضت سوادآموزیسنندج

گزارشی از تجمع تعدادی از اعضای تعاونی مسکن نهضت سوادآموزیسنندج

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -کارگران بازنشسته نیشکرهفت تپه بخاطر مطالبات خود جاده بین المللی اندیمشک- اهواز رابستند!

کارگران بازنشسته نیشکرهفت تپه بخاطر مطالبات خود جاده بین المللی اندیمشک- اهواز رابستند!

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – عمو ” حبیب ” از شرایط زندگی اش می گوید

گزارش دریافتی عمو ” حبیب ” از شرایط زندگی اش می گوید گفتگو با یک ” سبزی فروش ” شهرستان کامیاران در باره وضعیت کار و معیشت این کارگر

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -دو گزارش از اعتراضات کارگری

🔴 احضار و بازجویی از ” واحد سیده ” از اعضای کمیته هماهنگی مهاباد

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری- آخرین گزارش از وضعیت فعلی معدن زمستان_یورت

آخرین گزارش از وضعیت فعلی معدن زمستان_یورت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-بیانیه جمعی از کارگران و خانواده های کارگری سنندج در حمایت از قربانیان معدن زمستان یورت آزادشهر و یک خبر

بیانیه جمعی از کارگران و خانواده های کارگری سنندج در حمایت از قربانیان معدن زمستان یورت آزادشهرHOME