کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری –تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ایران پوپلین

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ایران پوپلین

– کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری بازداشت محمود صالحی و دیگر فعالین کارگری راه به جایی نخواهد برد!

  بازداشت محمود صالحی و دیگر فعالین کارگری راه به جایی نخواهد برد!

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-محمود_صالحی را به شکلی غیر انسانی روانه زندان سقز کردند!

محمود_صالحی را به شکلی غیر انسانی روانه زندان سقز کردند! کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-یاد و خاطره علی اشرف درویشیان را گرامی می داریم!

یاد و خاطره علی اشرف درویشیان را گرامی می داریم!

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -ادامه احضارها در شهر سنندج ( خبر تکمیلی )

ادامه احضارها در شهر سنندج ( خبر تکمیلی )

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -احضار تعدادی از فعالین کارگری شهر #سنندج به اطلاعات نیرویانتظامی

احضار تعدادی از فعالین کارگری شهر #سنندج به اطلاعات نیرویانتظامی

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -محمد جراحی در گذشت!

محمد جراحی در گذشت!

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-گرامی باد روز جهانی معلم

گرامی باد روز جهانی معلم

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -پیام ما به رضا شهابی در باره تقاضای پایان اعتصاب غذا

پیام ما به رضا شهابی در باره تقاضای پایان اعتصاب غذا

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -مبارزات کارگران هپکو وآذرآب اراک، نقطه عطفی در جنبش کارگریایران

مبارزات کارگران هپکو وآذرآب اراک، نقطه عطفی در جنبش کارگریایرانHOME