کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -شهرداری املش و بازی با سرنوشت کارگران

شهرداری املش و بازی با سرنوشت کارگران

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -هدیه به معلمان در آستانه سال تحصیلی جدید! بازداشت محمود بهشتی لنگرودی محکوم است.

هدیه به معلمان در آستانه سال تحصیلی جدید! بازداشت محمود بهشتی لنگرودی محکوم است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -امید شجاعی هم از میان ما رفت

امید شجاعی هم از میان ما رفت

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -#کولبر ها ایستاده می‌میرند!

#کولبر ها ایستاده می‌میرند!

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -گزارشی از تجمع امروز در اعتراض به زندانی کردن رضا شهابی

گزارشی از تجمع امروز در اعتراض به زندانی کردن رضا شهابی

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری –درخواست همسر رضا شهابی از رانندگان و کارگران شرکت واحد و فراخوان کمیته ما همه رضا شهابی هستیم

درخواست همسر رضا شهابی از رانندگان و کارگران شرکت واحد

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری –برگزاری تجمع اعتراضی بر مزار “مصلح حسینی” کارگر سنندجی

برگزاری تجمع اعتراضی بر مزار “مصلح حسینی” کارگر سنندجی

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری –در محکومیت بازگرداندن رضا شهابی به زندان

  در محکومیت بازگرداندن رضا شهابی به زندان

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -مرگ کارگر کارخانه داروسازی بهداشت کار رشت درحین کار

مرگ کارگر کارخانه داروسازی بهداشت کار رشت درحین کار

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – یورش شبانه به کارگران نیشکر هفت تپه و بازداشت تعدادی از آنها،محکوم است!

یورش شبانه به کارگران نیشکر هفت تپه و بازداشت تعدادی از آنها،محکوم است!HOME