کمپین دفاع ازرضاشهابی ودیگرزندانیان سیاسی ـ گوتنبرگ سوئد -اطلاعیه شماره۳۳٫ ازاعتصابات مستمرومتحدکارگری وقیام تهیدستان درایران پشتیبانی کنیمی. ‎

اطلاعیه شماره۳۳٫ ازاعتصابات مستمرومتحدکارگری وقیام تهیدستان درایران پشتیبانی کنیم. گزارش آکسیون اعتراضی سه شنبه ۶فوریه ۲۰۱۸٫

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی – در تظاهرات علیه حضور روحانی در فرانسه شرکت میکنیم

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی بیانیه ۱۴۲ در تظاهرات علیه حضور روحانی در فرانسه شرکت میکنیم

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی – اعلام جرم علیه قاتلین شاهرخ زمانی … نامه به احمد شهید

از : کمیته حمایت از شاهرخ زمانی به : آقای احمد شهید

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی – علی فائض پور با وثیقه ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شد

علی فائض پور با وثیقه ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شد کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی – پلیس ایران از رانندگان تاکسی ها اخاذی می کند

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی پلیس ایران از رانندگان تاکسی ها اخاذی می کند نیروی انتظامی اعلام کرده است رانندگان تاکسی های که در مقابل ایستگاه فرهنگ سرای اشراق کار می کنند برای بر قراری امنیت و حفظ

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی – واله زمانی آزاد شد

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی واله زمانی آزاد شد واله زمانی با دویست میلیون وثیقه بعد از ظهر امروز آزاد شد. واله زمانی عضو و از بنیان گذاران سندیکای نقاشان استان البرز و پسر عموی شاهرخ زمانی که بدست ماموران و به دستور مسئولان نظام

بیانیه ۱۳۰کمیته حمایت از شاهرخ زمانی -شاهرخ جرمش استقامت بی پایانی بود ،

بیانیه ۱۳۰ شاهرخ جرمش استقامت بی پایانی بود ،   که در مقابل ظلم و ستم وبهره کشی طبقاتی داشت و اسرار جنایت کاران جمهوری اسلامی را با دید طبقاتی افشا می کرد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی – بازگرداندن حسن طفاح به زندان (گزارشی از داخل زندان)

بازگرداندن حسن طفاح به زندان (گزارشی از داخل زندان) کمیته اقدام / ۲۰ ساعت پیش بازگرداندن حسن طفاح به زندان shahrokh-hasan fattah هدف جمهوری اسلامی، قتل حسن طفاح است. امروز پنج مرداد، پیرمرد ۹۰ ساله چپ­گرای عرب که به دلیل وخامت حالش در حال درمان

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی – بیانیه ۱۲۶می خواهند فردا ١۴ نفر را در زندان گوهر دشت اعدام کنند

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی بیانیه ۱۲۶ می خواهند فردا ١۴ نفر را در زندان گوهر دشت اعدام کنند!!!

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی – تکذیبیه زندانیان کارگری :ما بیانیه ضد آزادی و برابری را امضا نکردیم

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی تکذیبیه زندانیان کارگری :ما بیانیه ضد آزادی و برابری را امضا نکردیم !!! قبول ادامه حضور در قالب یک کشور برای تمامی یا چندتای از خلق ها فقط و فقط در صورتی قابل پذیرش و دفاع است که بطور داوطلبانه وHOME