کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی گوتنبرگ/ سوئد -اطلاعیه شماره ٣۴   گزارش آکسیون سه شنبه ١٣ فوریه ٢٠١٨ برابر با ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ 

اطلاعیه شماره ٣۴   سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی   به دست توانای کارگران آگاه و متشکل! 

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی /گوتنبرگ ، سوئد +اطلاعیه شماره ٣٢   “کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!”    

اطلاعیه شماره ٣٢   “کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!”    

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی /گوتنبرگ ، سوئد-٣٢اطلاعیه شماره گزارش آکسیون اعتراضی سه شنبه سی ام ماه ژانویه ٢٠١٨

٣٢اطلاعیه شماره “کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!” گزارش آکسیون اعتراضی سه شنبه سی ام ماه ژانویه ٢٠١٨

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی/گوتنبرگ ـ سوئد-۳۱اطلاعیه شماره۳۱ ازگسترش اعتصابات کارگری وتداوم خیزش مردم بپاخواسته ایران پشتیبانی کنیم

۳۱اطلاعیه شماره ازگسترش اعتصابات کارگری وتداوم خیزش مردم بپاخواسته ایران پشتیبانی کنیم «فراخوان به آکسیون اعتراضی»

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی گوتنبرگ، سوئد-اطلاعیه شماره ۳۰ ( دستگیرشدگان اعتراضات اخیربی قید وشرط وفوری باید آزاد شوند ) ‎

ا گزارش آکسیون سه شنبه ٢٣ ژانویه ٢٠١٨

کمپین دفاع ازرضاشهابی ودیگرزندانیان سیاسی ـ گوتنبرگ سوئد-اطلاعیه شماره ۲۹ کارگران اعتصابی وزندانی وخانواده های زندانیان سیاسی را تنها نگذاریم

اطلاعیه شماره ۲۹ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۸ برابر با ۲۸ دی ۱۳۹۶ کارگران اعتصابی وزندانی وخانواده های زندانیان سیاسی را تنها نگذاریم فراخوان به آکسیون

کمپن دفاع ازرضاشهابی ودیگرزندانیان سیاسی ـ گوتنبرگ سوئد  -اطلاعیه شماره ۲۸ 

اطلاعیه شماره ۲۸  فریاد “کار،نان، آزادی”، از زندان ها تا خیابان ها  

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی /گوتنبرگ/ سوئد -اطلاعیه شماره ٢٧  چیزی جز از دست دادن نداریم، جز زنجیرهایمان 

اطلاعیه شماره ٢٧   چیزی جز از دست دادن نداریم، جز زنجیرهایمان 

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی /گوتنبرگ ـ سوئد- ۲۶اطلاعیه شماره مبارزه و مقاومت در خیابان های ایران هنوز ادامه دارد «دعوت به آکسیون اعتراضی»

۲۶اطلاعیه شماره مبارزه و مقاومت در خیابان های ایران هنوز ادامه دارد «دعوت به آکسیون اعتراضی»

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی /گوتنبرگ ـ سوئد -اطلاعیه شماره ۲۵  گزارش آکسیون اعتراضی، سه شنبه ۹ ژانویه ۲۰۱۸ برابر با ۱۹ دی ۱۳۹۶ 

اطلاعیه شماره ۲۵  گزارش آکسیون اعتراضی، سه شنبه ۹ ژانویه ۲۰۱۸ برابر با ۱۹ دی ۱۳۹۶   HOME