کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی/ گوتنبرگ ـ سوئد-اطلاعیه شماره گزارش آکسیون سه شنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۱۷

اطلاعیه شماره گزارش آکسیون سه شنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۱۷ در روز سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ برابر با ٢١ نوامبر ٢٠١٧ میلادی، طبق فراخوان کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی/گوتنبرگ ـ سوئد، آکسیون اعتراضی در میدان یرن توریت در هوائی بسیار سرد از ساعت ١٧ با در دست داشتن پلاکارد و عکس […]

اطلاعیه شماره۱۴ کمپین- ( فراخوان به آکسیون درپشتیبانی ازکارگران زندانی وزندانیان سیاسی وزلزله زدگان غرب ایران ).

اطلاعیه شماره۱۴ کمپین ( فراخوان به آکسیون درپشتیبانی ازکارگران زندانی وزندانیان سیاسی وزلزله زدگان غرب ایران ).

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی/گوتنبرگ ـ سوئد-۱۳اطلاعیه شمارهسایه شوم مرگ بر فراز آسمان غرب کشور

۱۳اطلاعیه شماره سایه شوم مرگ بر فراز آسمان غرب کشور

گزارش از آکسیون اعتراضی کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان در گوتنبرگ، سوئد- اطلاعیه شماره۱۲

اطلاعیه شماره گزارش از آکسیون اعتراضی کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان در گوتنبرگ، سوئد

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی/ گوتنبرگ ـ سوئد-۱۱اطلاعیه شماره فراخوان به آکسیون زنده باد انقلاب اکتبر و اعتراض به وضعیت زندانیان دربند!

۱۱اطلاعیه شماره فراخوان به آکسیون زنده باد انقلاب اکتبر و اعتراض به وضعیت زندانیان دربند!

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی / گوتنبرگ ـ سوئد- اطلاعیه هشتم، کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی

اطلاعیه هشتم، کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی فراخوان به آکسیون رفقا و نیروهای مترقی!

کمپین دفاع از رضا شهابی-دادستانی تهران در کار ِ کشتن رضا شهابی کارگر زندانی استکمپین دفاع از رضا شهابی

دادستانی تهران در کار ِ کشتن رضا شهابی کارگر زندانی استHOME