شرکت اپل و موقعیت کارگرانش کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی فرانکفورت

شرکت اپل و موقعیت کارگرانش این برنامه که در تاریخ ۱۷ .۱۱٫۲۰۱۲ در شهر فرانکفورت به زبان آلمانی برگذارشد که فیلم آن در یوتوب کمیته می باشد .به لحاظ اهمیت موضوع و انتقال تجربیات کارگران آلمان ما گفتار آلمانی را به زبان فارسی برگردانده و دوباره آنرا به زبان فارسی در کنار نسخه آلمانی در […]HOME