کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی – پوریا ابراهیمی و شکوفه آذر در مجموع به ۱۳ سال حبس محکوم شدند‎

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی پوریا ابراهیمی و شکوفه آذر در مجموع به ۱۳ سال حبس محکوم شدند‎

ترجمه به رفقای کمونیست آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، داغستان و جمهوری کوهستانی- کمونیستهای انقلاب

به رفقای کمونیست آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، داغستان و جمهوری کوهستانی گرم ترین درودهای خود را به جمهوریهای شوروی قفقاز می فرستم و مایلم این امید را بیان کنم که اتحاد نزدیک آنها به عنوان نمونه¬ای برای صلح ملی خواهد بود که تحت حاکمیت بورژوازی بی سابقه و تحت نظام سرمایه داری غیرممکن است.

برگزیده‌ای از آثار لنین در رد انحلال طلبی قسمت پنجم

برگزیده‌ای از آثار لنین در رد انحلال طلبی قسمت پنجم فهرست مطالب : حزب غیرقانونی و کار قانونی کنفرانس کمیتۀ مرکزی و فعالین کارگری ح.س.د.ک.ر. در کراکو (گزیده) خطاب به سوسیال دمکراتها مسائل بحث انگیز – حزب علنی و مارکسیستها مبارزه برای مارکسیسم روشنفکران غیرحزبی علیه مارکسیسم مارکسیسم و رفرمیسم مبارزۀ ایدئولوژیک در جنبش طبقۀ […]HOME