کاوه صیادی-مجوز و فعالیت قانونی در فعالیت کارگری و مبارزه ی دو بعدی

مجوز و فعالیت قانونی در فعالیت کارگری و مبارزه ی دو بعدی کاوه صیادی-۲۵فروردین ۹۳ اشاره: در مطلب زیر سعی شده به بیانی در حد ممکن کوتاه و ساده، مواردی چند در باب شیوه های فعالیت های کارگری( و منجمله تشکل های کارگری) و به خصوص در موضوعHOME