کاوه دادگری-لیبرالیسم”چپ” و سربزنگاه های سیاسی

لیبرالیسم”چپ” و سربزنگاه های سیاسی

کاوه دادگری-تحریم فعال انتخابات و برخی مسایل دیگر

تحریم فعال انتخابات و برخی مسایل دیگر

کاوه دادگری-سکتاریسم : بنیان ها و نمودها (پیش نویس بیانیه آنتی سکتاریسم)

سکتاریسم : بنیان ها و نمودها (پیش نویس بیانیه آنتی سکتاریسم)

کاوه دادگری-چشم اندازهای ایدئولوژیک و سوسیالیسم خلقی:نقد یک دیدگاه

چشم اندازهای ایدئولوژیک و سوسیالیسم خلقی:

کاوه دادگری -استراتژی انقلابی ودولت آلترناتیو

استراتژی انقلابی ودولت آلترناتیو

کاوه دادگری – نظامی گری(میلیتاریسم) و رشد مزدوران مسلح: یک مقدمه تاریخی

نظامی گری(میلیتاریسم) و رشد مزدوران مسلح: یک مقدمه تاریخی  

کاوه دادگری -دیکتاتوری قانون یا قانون دیکتاتور:در باره نمایش انتخاباتی رژیم و قیام بهمن ۵۷

دیکتاتوری قانون  یا قانون دیکتاتور:در باره نمایش انتخاباتی رژیم و قیام بهمن ۵۷

کاوه دادگری – ” هسته های مطالعاتی بازخوانی مارکس “

” هسته های مطالعاتی بازخوانی مارکس “ ۱ –  تبلیغ و ترویج سوسیالیسم علمی بر اساس آموزه های دست اول و اصلی نوشته های مارکس و انگلس ، امر دایمی و روتین کمونیست ها و تشکل های کارگری و کمونیستی می باشد . آن چه که ما را نسبت به تاکید کنونی بر پیش برد […]

کاوه دادگری – مبارزه ایدئولوژیک : نقش ها و ضرورت ها

مبارزه ایدئولوژیک : نقش ها و ضرورت ها ۱ – ایدئولوژی یک امر و مقوله ی طبقاتی است.بر پایه منافع طبقه معینی شکل می گیرد و انعکاس برگردان همین منافع در سازواره های

کاوه دادگری – ” اتحاد عمل ” به کجا می رود ؟

” اتحاد عمل ” به کجا می رود ؟ مقدمه پس از گذشت سه سال و اندی از اولین نشست مشترک احزاب ، سازمان ها و نهاد های چپ و کمونیست در کلن (روزهای ۲۲ الی ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲ برابر با ۲ الی ۴ تیرماه١٣٩١ ) که به دنبال  دو  سال گفتگو و تدارک برگزار […]HOME