کاوه دادگری-چشم اندازهای ایدئولوژیک و سوسیالیسم خلقی:نقد یک دیدگاه

چشم اندازهای ایدئولوژیک و سوسیالیسم خلقی:

کاوه دادگری -استراتژی انقلابی ودولت آلترناتیو

استراتژی انقلابی ودولت آلترناتیو

کاوه دادگری – نظامی گری(میلیتاریسم) و رشد مزدوران مسلح: یک مقدمه تاریخی

نظامی گری(میلیتاریسم) و رشد مزدوران مسلح: یک مقدمه تاریخی  

کاوه دادگری -دیکتاتوری قانون یا قانون دیکتاتور:در باره نمایش انتخاباتی رژیم و قیام بهمن ۵۷

دیکتاتوری قانون  یا قانون دیکتاتور:در باره نمایش انتخاباتی رژیم و قیام بهمن ۵۷

کاوه دادگری – ” هسته های مطالعاتی بازخوانی مارکس “

” هسته های مطالعاتی بازخوانی مارکس “ ۱ –  تبلیغ و ترویج سوسیالیسم علمی بر اساس آموزه های دست اول و اصلی نوشته های مارکس و انگلس ، امر دایمی و روتین کمونیست ها و تشکل های کارگری و کمونیستی می باشد . آن چه که ما را نسبت به تاکید کنونی بر پیش برد […]

کاوه دادگری – مبارزه ایدئولوژیک : نقش ها و ضرورت ها

مبارزه ایدئولوژیک : نقش ها و ضرورت ها ۱ – ایدئولوژی یک امر و مقوله ی طبقاتی است.بر پایه منافع طبقه معینی شکل می گیرد و انعکاس برگردان همین منافع در سازواره های

کاوه دادگری – ” اتحاد عمل ” به کجا می رود ؟

” اتحاد عمل ” به کجا می رود ؟ مقدمه پس از گذشت سه سال و اندی از اولین نشست مشترک احزاب ، سازمان ها و نهاد های چپ و کمونیست در کلن (روزهای ۲۲ الی ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲ برابر با ۲ الی ۴ تیرماه١٣٩١ ) که به دنبال  دو  سال گفتگو و تدارک برگزار […]

کاوه دادگری -“کنگره ملی کرد” و تاکتیک ما

“کنگره ملی کرد” و تاکتیک ما شناخت درست عرصه های مختلف مبارزه ی طبقاتی و نحوه عمل و شرکت در این عرصه ها،مبنای اتخاذ تاکتیک حزب سیاسی طبقه کارگر در جهان پرتلاطم سرمایه داری است. کمونیست ها به عنوان بخش پیشرو و آگاه پرولتاریای متشکل در حزب سیاسی خود،همواره این عرصه ها را مورد توجه […]

کاوه دادگری – چند ملاحظه ی کلی در حاشیه انتخابات اخیر

چند ملاحظه ی کلی در حاشیه انتخابات اخیر انتخابات اخیر در تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ،هم چنان که به تعبیر بسیاری از سازمان ها و احزاب سیاسی و نیز افزایش و پدیداری مطالبات توده ای در کوتاه مدت ،به عنوان یک مفر،یک تنفس گاه و عرصه ی بسیار ناپایداری از حرکت توده های محروم از […]

کاوه دادگری صف خود را جدا کنیم ! کارکرد “انتخابات” در رژیم جمهوری اسلامی:

صف خود را جدا کنیم ! کارکرد “انتخابات” در رژیم جمهوری اسلامی: رویداد انتخابات-اعم از گزینش نمایندگان مجلس و شوراها و ریاست جمهوری-همواره به عنوان یک رویداد مهم و “حماسی” دست مایه گزافه گویی ها و دروغ پردازی های سرکردگان رژیم جمهوری اسلامی و دستگاه های مختلف تبلیغاتی آن ،در طول حیات سراسر ستم گری […]HOME