کانون نویسندگان ایران در تبعیدسیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور

  سیزدهم آذر  روز مبارزه با سانسور جامعه ما زیر سلطۀ جمهوری اسلامی هنوز از سانسور، یعنی از بلائی رنج می برد که دیگر متعلق به دنیای کنونی نیست. امروزه گسترش حیرت انگیز رسانه ها و وسعت سیستم خبررسانی و آگاه سازی، به پدیدۀ سانسور ابعادی متعلق به دوران های سپری شده داده است. سانسور، […]HOME