کانون نویسندگان ایران در چهاردهمین سالگرد قتل رهروان پی گیر آزادی یاد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را گرامی می داریم

دادخواهیم، بیداد را! در چهاردهمین سالگرد قتل رهروان پی گیر آزادی یاد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را گرامی می داریم کانون نویسندگان ایران آه! چهارده ستاره ی سوزان در دلم شعله ور است. مردم آزاده، روشنفکران، زنان و مردان آزادی خواه! چهارده سال پس از قتل تبهکارانه ی محمدمختاری و محمدجعفر پوینده به جرئت می […]HOME