بیانیه کانون معلمان در تبعید -تاکتیک های مزورانه رژیم جمهوری اسلامی برای جلوگیری از رشد و توسعه جنبش های اجتماعی را درهم شکنیم!

بیانیه کانون معلمان در تبعید تاکتیک های مزورانه رژیم جمهوری اسلامی برای جلوگیری از رشد و توسعه جنبش های اجتماعی را درهم شکنیم!

اطلاعیه کانون معلمان در تبعید – نگاهی به مسایل و مشکلات جنبش معلمان ایران

کانون معلمان در تبعید

کانون معلمان در تبعید -اطلاعیه شماره ۳ کانون معلمان در تبعید درباره حوادث ۳۱ تیر ۱۳۹۴

اطلاعیه شماره ۳ کانون معلمان در تبعید درباره حوادث ۳۱ تیر ۱۳۹۴ پایداری و استقامت معلمان در برابر ترور و سرکوب رژیم در ۳۱ تیر، گام پیروزمند دیگری برای همه جنبش های اجتماعی ایران است!

کانون معلمان در تبعید -از جنبش معلمان ایران با تمام نیرو و امکانات در داخل و خارج به دفاع برخیزیم!

از جنبش معلمان ایران با تمام نیرو و امکانات در داخل و خارج به دفاع برخیزیم! جنبش اعتراضی معلمان ایران ماههاست که در اشکال مختلف در جریان است. این جنبش که با خواست های مشخصی  آغاز شد، از همان

اطلاعیه شماره ۲ کانون معلمان در تبعید – نگاهی به جنبش اخیر معلمان ایران

اطلاعیه شماره ۲ کانون معلمان در تبعید نگاهی به جنبش اخیر معلمان ایران جنبش اخیر معلمان که در اغلب شهرهای ایران گسترش چشم گیری یافت در روند بغرنج و نیز همه جانبه خود حاوی عناصر و پدیده های تازه ایست که می تواند برای دیگر جنبش های اجتماعی نیز حائز اهمیت ویژه ای باشد. شاید […]HOME