کانون کارگران سوسیالیست-صدای رضا شهابی کارگر زندانی دربند باشیم!

  صدای رضا شهابی کارگر زندانی دربند باشیم!

کانون سوسیالیستهای کارگری – قلب یک کمونیست و انقلابی دیگر از تپش ایستاد! رفیق تراب حق شناس از میان ما رفت!

قلب یک کمونیست و انقلابی دیگر از تپش ایستاد! رفیق تراب حق شناس از میان ما رفت!

کانون سوسیالیستهای کارگری – جنبش علیه بیکاری در افغانستان، همصدایی گرسنگان علیه استثمارگران!

جنبش علیه  بیکاری در افغانستان، همصدایی گرسنگان علیه استثمارگران! جنبش وسیعی که علیه بیکاری در افغانستان براه افتاده است یک جنبش اجتماعی و خود جوش است که  بر مبنای زمینه های عینی جامعه افغانستان شکل گرفته است. این جنبش طیف وسیعی از اقشار مختلف جامعه را در بر میگیرد که درصد بالایی از جوانان تحصیلکرده […]

کانون سوسیالیست های کارگری – بحران یونان، سیریزا و طبقه کارگر

بحران یونان، سیریزا و طبقه کارگر     بعد از به قدرت رسیدن حزب سیریزا در انتخابات یونان و انتخاب آلکسیس سیپراس به سمت نخست وزیری مدت چند ماهی نگذشت که درحزب انشعاب و دولت اکثریت خود را در پارلمان از دست داد و سپیراس مجبور به استعفاء شد.

کانون سوسیالیست های کارگری -کشتن شاهرخ زمانی، بی جواب نخواهد ماند!

کشتن شاهرخ زمانی، بی جواب نخواهد ماند! شاهرخ زمانی از فعالین جنبش کارگری ایران و عضو سندیکای کارگران نقاش و کمیته پیگیری، در زندان رجایی شهر جان باخت. شاهرخ

کانون سوسیالیستهای کارگری – جدال بر سر دستمزد و افزایش آن،مستلزم هر چه بیشتر متحد و متشکل شدن کارگران و با مبارزه عملی مشترک و جمعی آنها میسر است!

جدال بر سر دستمزد و افزایش آن،مستلزم هر چه بیشتر متحد و متشکل شدن کارگران و با مبارزه عملی مشترک و جمعی آنها میسر است! بحث تعیین حداقل سطح دستمزد هر ساله در آستانه ی سال نو تبدیل به بحث داغ جامعه میشود. ولی بحث بر سر دستمزد کارگران تنها به آخر سال و تصمیم […]

کانون سوسیالیستهای کارگری – آدمکشان ارتجاع اسلامی در افغانستان فاجعه ای هولناک دیگر آفرید ند!

آدمکشان ارتجاع اسلامی در افغانستان فاجعه ای هولناک دیگر آفرید ند! روز شنبه ۱۹ مارس در شهر کابل افغانستان دختر جوانی به نام “فرخنده ” قربانی جهالت و وحشیگری تعدادی از اوباشان و آدمکشانی از تبار القاعده و داعشی ها شد. فرخنده را به اتهام آتش زدن قرآن، گروهی از اوباشان مرتجع زن ستیز، به

کانون سوسیالیست های کارگری – حمله سازمانیافته رژیم اسلامی علیه کارگران افغانستانی در ایران در همسویی با فاشیست جهانی است !

حمله سازمانیافته رژیم اسلامی علیه کارگران افغانستانی در ایران در همسویی با فاشیست جهانی است ! طبقه کارگر تاوان بحرانهای سرمایه داری محلی و جهانی را باید با بیکاری، فقر و فلاکت و گرسنگی بدهد. نظام سرمایه داری برای فائق آمدن بر بحرانهایی موجودی

کانون سوسیالیستهای کارگری سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان – افیش مراسم ۸ مارس

کانون سوسیالیستهای کارگری  سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان – افیش مراسم ۸ مارس

کانون سوسیالیست های کارگری – درباره تشکل های مستقل و سراسری کارگران (اهداف و چگونگی ایجاد آن)

درباره تشکل های مستقل و سراسری کارگران (اهداف و چگونگی ایجاد آن) رفع پراکندگی در مبارزه کارگران و سازمان یابی جهت دستیابی به مطالبات آنان درمقابل دولت ، صاحبان سرمایه وکل دستگاه بورژوازی همیشه یکی از نیازهایHOME