کانال جدید- برنامه خط رفاه : احضار جعفر عظیم زاده به دادگستری ساوه

کانال جدید- برنامه خط رفاه : احضار جعفر عظیم زاده به دادگستری ساوه

نگاه روز- جمهوری اسلامی و بهائیت – گفتگو با مینا احدی

نگاه روز- جمهوری اسلامی و بهائیت – گفتگو با مینا احدی

نگاه روز-شروع رابطه بین آمریکا و کوبا و سهم مردم کوبا, گفتگو با حمید تقوایی – ۲۲ مارس ۲۰۱۶

نگاه روز شروع رابطه بین آمریکا و کوبا و سهم مردم کوبا, گفتگو با حمید تقوایی – ۲۲ مارس ۲۰۱۶

ودا ایلکا در برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی- برنامه ششم

ودا ایلکا در برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی- برنامه ششم

نیم نگاه- برنامه ای از سازمان جوانان کمونیست: درباره اتفاقات یونان

نیم نگاه- برنامه ای از سازمان جوانان کمونیست: درباره اتفاقات یون

کانال جدید- روایتی دیگر از انقلاب ۵۷- قسمت اول و قسمت دوم

کانال جدید- روایتی دیگر از انقلاب ۵۷- قسمت اول و قسمت دومHOME