کامیار نصیری – ۸ مارس و اهمیت تاریخی این روز

۸ مارس و اهمیت تاریخی این روز کامیار نصیری یک مشخصه دنیای امروز تحمیل خشونت و تحقیر به زن است. در مقابل اما، بیش از ۱۵۰ سال است که یک مبارزه بین المللی علیه ستم و تبعیض به زن در جریانHOME