کامران پایدار-زنده باد اعتصاب ! زنده باد مبارزات پر شور کارگران نیشکر هفت تپه !

کامران پایدار زنده باد اعتصاب ! زنده باد مبارزات پر شور کارگران نیشکر هفت تپه !HOME