کارگران نیروگاه -نقدی به نامه انجمن صنفی کارگران نیروگاه حرارتی تبریز

نقدی به نامه انجمن صنفی کارگران نیروگاه حرارتی تبریز نامه انجمن صنفی کارگران نیروگاه حرارتی تبریز خطاب به چیت چیان وزیر نیرو دولت روحانی در تاریخ ۲۷ مرداد ۹۲ در برخی سایت های خبری انعکاس یافت. این انجمن پیشتر در زمان دولت احمدی نژاد و در اردیبهشت ماه ۹۲ هم در نامه ای به کمیسیون […]HOME