مصاحبه نشریه اکتبر با کاروان درسید -در رابطه با وظیفە گارد آزادی چیست؟

مصاحبه نشریه اکتبر با کاروان درسیذ اکتبر : در شرایط کنونی با توجە بە شرایط خاص سیاسی و نظامی در منطقە وحضور دارو دستە های سلفی و دیگر نیروهای قومی و

کاروان درسید – متن مصاحبە تلویزیون پرتو با کاروان درسید در مورد روزکودک وازدواج با فرزندخواندە

متن مصاحبە تلویزیون پرتو با کاروان درسید در مورد روزکودک وازدواج با فرزندخواندە پرتو: امسال هم مراسم روز کودک درتعدادی شهرهای کردستان برگزار شد، لطفا برای ببینندگان تلویزیون پرتو شمه ایی از این جشن و بزرگداشت را بیان کنیدHOME