چیمن دارابی-پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در ایران

پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در ایران

چیمن دارابی -گوشه ای از یک تاریخ و خاطره ای از آن دوران!

گوشه ای از یک تاریخ و خاطره ای از آن دوران!

چیمن دارابی- مرگ دنیا مایه ننگ حاکمیت ناسیونالیستها در کردستان عراق

چیمن دارابی- مرگ دنیا مایه ننگ حاکمیت ناسیونالیستها در کردستان عراق هفته گذشته دنیا دختر ١۵ سالە توسط شوهر ۴۵سالەاش بە شیوەای وحشیانە بە قتل رسید.صبح روز ٢۵ ماە مە در نزدیکی شهر دهوک جنازە له شده دنیا پیدا میشود کە بر اثر

چیمن دارابی – در اعتراض بە مرگ دنیا دختر بچە کردستان عراق

در اعتراض بە مرگ دنیا دختر بچە کردستان عراق چیمن دارابی حاکمان کردستان، این اقلیم بە نام “آزادی کردها” کە در طول عمر بیش از دو دهه از سرکوب زن، کودک و کارگر در آن جامعە، کە روزی در کوه ها با پیشتیبابی همین زنان و مردانی کە امروز گرفتار دست این حاکمان قدرت شدە […]

چیمن دارابی – تاریخ ٣۴ سال جنایتهای جمهوری اسلامی

تاریخ ٣۴ سال جنایتهای جمهوری اسلامی رژیم جمهوری اسلامی در طی بیش از سه دهه گذشته در کنار بساط زندان و شکنجه و سرکوب و به خون کشیدن هر

چیمن دارابی- کنفرانس دوروزە زنان در شهر مریوان

چیمن دارابی- کنفرانس دوروزە زنان در شهر مریوان در تاریخ ٣٠ و٣١ مرداد ماه در شهر مریوان کنفرانسی در مورد بررسی وضعیت زنان برگزار گردید .روز اول پدیده قتل های ناموسی وعلل وزمینەهای ان بە تفصیل مورد بررسی قرار گرفت ، در روز دوم کنفرانس کارگاە آموزشی مبارزە با خشونت علیە زنان برگزار گردید که […]

چیمن دارابی- قتل ناموسی در کردستان

قتل ناموسی در کردستان چیمن دارابی ناموس و غیرت مسبب جنایات بسیار طی تاریخ بوده اند. این دو واژه در توضیح خشونت و قتل های بسیار به ثبت رسیده اند. زنان فراوانی بدلیل حاکمیت سنن عقب مانده ارتجاعی و اسلام در خون درغلطیده اند و کسی بە فریادشان نرسیده است. هنوز یک سال نشدە کە […]

چیمن دارابی- نگاهی بە شرایط کار طاقت فرسای زنان در کردستان

نگاهی بە شرایط کار طاقت فرسای زنان در کردستان چیمن دارابی کارگران زن در کردستان از ابتدایی ترین حقوق قانونی محرومند. اکثر زنان در کردستان، مانند اکثریت عظیم زنان در دنیا، دارای دو شغل هستند؛ یکی کار در خانە و دیگری کار در بیرون خانە در قبال دریافت دستمزد. قبل از اینکە بە کار زنان […]

چیمن دارابی کدام انتخابات؟ این یک مضحکه است

کدام انتخابات؟ این یک مضحکه است چیمن دارابی از بدو تشکیل جمهوری اسلامی بجز فقر، بیکاری، اعتیاد، سرکوب زنان، زندان، شکنجه و اعدام چیز دیگری نصیب مردم نشدە است. این کارنامه ننگین ٣۴ سال حکومت این نظام جنایتکار و زن ستیز است. وضعیت مردم روز بە روز وخیم تر می شود؛ وضعیت معیشتی مردم محروم […]

چیمن دارابی در حاشیه نوشته “سمیناری کە توانست زنی در سلیمانیه را از مرگ نجات دهد!”

در حاشیه نوشته “سمیناری کە توانست زنی در سلیمانیه را از مرگ نجات دهد!” چیمن دارابی در این روزها نوشته ای بنام “سمیناری کە توانست زنی در سلیمانیه را از مرگ نجات دهد” توجە مرا بە خود جلب کرد. تعدادی فعال حقوق زن در سلیمانیه با زنی برخورد میکنند که برای نجات دخترش از آنها […]HOME