پ. احمدزادە -کشمکش جناحها بر سر دیدار فائزە هاشمی با فریبا کمال آبادی!

کشمکش جناحها بر سر دیدار فائزە هاشمی با فریبا کمال آبادی!  

پ. احمدزادە- شعرحلبجە در آتش و خون!

این شعر در دفترچە خاطراتم بود کە تاکنون منتشر نشدە، تقدیم بە همە انسانهای کە از فاجعە حلبجە متائسف هستند.     حلبجە در آتش و خون!  HOME