پیشرو علی پور -فقر، بیکاری و گرانی در ایران، جوانان را به اعتیاد و به کام مرگ سوق می دهد!

فقر، بیکاری و گرانی در ایران، جوانان را به اعتیاد و به کام مرگ سوق می دهد! پیشرو علی پور اعتیاد جوانان به مواد مخدر، آن بلای ویرانگری است که یاس و نا امیدی را در وجود معتادین رشد می دهد، بطوری که جز مرگ و آینده ای نا مفهوم چیز دیگری برایشان قابل روئیت […]HOME