پروین محمدی :دولت و مجلس یک پیکره واحد برای غارت دسترنج ما کارگران هستند

  پروین محمدی :دولت و مجلس یک پیکره واحد برای غارت دسترنج ما کارگران هستند

پروین محمدی:جعفر عظیم زاده امنیت غارتگران و استثمارگران را به خطر انداخته بود!

پروین محمدی:جعفر عظیم زاده امنیت غارتگران و استثمارگران  را به خطر انداخته بود! هنوز از شوک خبر مرگ شاهرخ زمانی بعد از تحمل پنج سال زندان به جرم دفاع از حقوق انسانی کارگران بیرون نیامده بودم که خبر دستگیری علی نجاتی، ٩ سال محکومیت محمود صالحی در دادگاه بدوی، حکم زندان زنده یاد کورش بخشنده […]HOME