پردل زارع -اخبار کارگری و اجتماعی کردستان

اخبار کارگری و اجتماعی کردستان

پردل زارع -مضحکه ای به نام انتخابات

مضحکه ای به نام انتخابات پردل زارع  

پردل زارع-همبستگی و اتحاد نیاز فوری طبقه کارگر عزم ما زنجیرهایی بردگی سرمایه را درهم میشکند

همبستگی و اتحاد نیاز فوری طبقه کارگر عزم ما زنجیرهایی بردگی سرمایه را درهم میشکند پردل زارع

پردل زارع-۱ مه‌ی روز همبستگی طبقاتی‌ کارگران!

۱ مه‌ی  روز همبستگی طبقاتی‌ کارگران!

پردل زارع- کارنامه ننگین ۳۸ سال جنایت رژیم اسلامی

کارنامه ننگین ۳۸ سال جنایت رژیم اسلامی پردل زارع  

پردل زارع – سیستم آموزشی به گل نشسته ارمغان جمهوری اسلامی

سیستم آموزشی به گل نشسته ارمغان جمهوری اسلامی   پردل زارع

پردل زارع – بیکاری چهره امروز ایران

بیکاری چهره امروز ایران   پردل زارع     

پردل زارع -بیکاری گسترده در ایران مقصر کیست!

بیکاری گسترده در ایران مقصر کیست!

پردل زارع – زنان در تقابل با قوانین اسلامی

زنان در تقابل با قوانین اسلامی                        پردل زارع

پردل زارع – افزایش آمار خودکشی در جامعه

 افزایش آمار خودکشی در جامعهHOME