پدرام نواندیش-مشروعیت اجتماعی وسیع خواست افزایش دستمزد!

مشروعیت اجتماعی وسیع خواست افزایش دستمزد! پدرام نواندیش

پدرام نواندیش-اخبار کارگری

اخبار کارگری تهیه و تنظیم: پدرام نواندیش

پدرام نواندیش-سردواندن کارگران با وعده محاسبه حداقل مزد بر مبنای سبد خوراک خانوار!

سردواندن کارگران با وعده محاسبه حداقل مزد بر مبنای سبد خوراک خانوار! پدرام نواندیش

پدرام نواندیش -افزایش دستمزد در گرو تغییر تناسب قوای طبقاتی

افزایش دستمزد در گرو تغییر تناسب قوای طبقاتی   پدرام نواندیش

پدرام نواندیش -تغییر در قانون کار،تدبیر دولت اسلامی در تامین نیروی کار ارزان!

تغییر در قانون کار، تدبیر دولت اسلامی در تامین نیروی کار ارزان!   پدرام نواندیش

پدرام نواندیش -“روز ملی کورش”، پروژه احمدی نژاد، نقطه تلاقی نیروهای ارتجاع! در رابطه با فراخوان مهدی خزعلی

“روز ملی کورش”، پروژه احمدی نژاد، نقطه تلاقی نیروهای ارتجاع! در رابطه با فراخوان مهدی خزعلی   پدرام نواندیش

پدرام نواندیش – ترور ناهض حتر محکوم است!

ترور ناهض حتر محکوم است!   پدرام نواندیش  

پدرام نواندیش – ازاعتراضات کارگران به طور گسترده حمایت کنیم!

  ازاعتراضات کارگران به طور گسترده حمایت کنیم! پدرام نواندیش

پدرام نواندیش -ازاعتراضات کارگران بطور گسترده حمایت کنیم!

ازاعتراضات کارگران بطور گسترده حمایت کنیم!   پدرام نواندیش

پدرام نواندیش -خمینی در قاب ماه، نسخه ای برای شکست انقلاب!

خمینی  در قاب ماه، نسخه ای برای شکست  انقلاب! چند نکته در رابطه با انتشار اسناد رابطه خمینی و مجموعه سران حکومت وارداتی جمهوری اسلامی! پدرام نواندیشHOME