پدرام نواندیش-اهمیت اعتصابات کارگری!زنده باد اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

اهمیت اعتصابات کارگری! زنده باد اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه پدرام نواندیش

پدرام نواندیش-نامه ربیعی به جهانگیری در رابطه با کارگران معدن یورت زمستان!  بیان کدام واقعیت؟

  نامه ربیعی به جهانگیری در رابطه با کارگران معدن یورت زمستان!  بیان کدام واقعیت؟ پدرام نواندیش  

پدرام نواندیش-رضا پهلوی و انقلاب!

رضا پهلوی و انقلاب! پدرام نواندیش

پدرام نو اندیش-کدام تشکل؟ کارگران چگونه باید سنگربندى کنند؟

کدام تشکل؟ کارگران چگونه باید سنگربندى کنند؟ پدرام نو اندیش

پدرام نواندیش-اپوزیسیون طرفدار رژیم و مضحکه انتخابات!

اپوزیسیون طرفدار رژیم و مضحکه انتخابات! پدرام نواندیش

پدرام نواندیش-مشروعیت اجتماعی وسیع خواست افزایش دستمزد!

مشروعیت اجتماعی وسیع خواست افزایش دستمزد! پدرام نواندیش

پدرام نواندیش-اخبار کارگری

اخبار کارگری تهیه و تنظیم: پدرام نواندیش

پدرام نواندیش-سردواندن کارگران با وعده محاسبه حداقل مزد بر مبنای سبد خوراک خانوار!

سردواندن کارگران با وعده محاسبه حداقل مزد بر مبنای سبد خوراک خانوار! پدرام نواندیش

پدرام نواندیش -افزایش دستمزد در گرو تغییر تناسب قوای طبقاتی

افزایش دستمزد در گرو تغییر تناسب قوای طبقاتی   پدرام نواندیش

پدرام نواندیش -تغییر در قانون کار،تدبیر دولت اسلامی در تامین نیروی کار ارزان!

تغییر در قانون کار، تدبیر دولت اسلامی در تامین نیروی کار ارزان!   پدرام نواندیشHOME