پارسا نیک جو – نقدی بر فرهنگ گراییِ نخبه گرایانه ی سعید کرامت

نقدی بر فرهنگ گراییِ نخبه گرایانه ی سعید کرامت پارسا نیک جو سعید کرامت در دو نوشته ی « بازتاب شیعه گری در نگرش روشنفکران ایران» و « تاثیر فرهنگ شیعه بر پراتیک چپ ایران» کوشیده است با رویکردی فرهنگی و نخبه

پارسا نیک جو – شکوه و درد خدا

شکوه و درد خدا پارسا نیک جو به یاد آر! آن گاه که هر چیز خُرد و کلان̊ ترا به وحشت می افکند، چه گونه مرا در هزار قامت و جامه، جان و قدرت بخشیدی و در پناه قدرت من آرمیدی. به یاد آر! آن گاه که از دهشتِ نیست شدن̊ شور جاودانه گی در […]

ترجمه – وضعیت کنونی انسان٭نویسنده: اریش فروم برگردان: پارسا نیک جو

وضعیت کنونی انسان٭ نویسنده: اریش فروم برگردان: پارسا نیک جو

ترجمه- سرشت انسان و نظریه ی اجتماعی نویسنده: اریش فروم برگردان: پارسا نیک جو

سرشت انسان و نظریه ی اجتماعی نویسنده: اریش فروم برگردان: پارسا نیک جو اریش فروم، نامه ای را که در پی می آید، در سال ۱۹۶۹ در پاسخ به نامه ی ولادیمیر دوبرنکوف، فیلسوف روسی، نوشته است. این نامه، با ارزش ترین سندی است که نشان می دهد وی بسیار علاقه مند بوده است

ترجمه -مارکس ما نویسنده: آنتونیو گرامشی برگردان: پارسا نیک جو

مارکس ما نویسنده: آنتونیو گرامشی برگردان: پارسا نیک جو   آیا ما مارکسیست هستیم؟ آیا چیزی به عنوان مارکسیست وجود دارد؟ هان ای حماقت، تو تنها نیرنگ جاودان هستی. به احتمال بسیار در چند روز آینده، به مناسبت فرا رسیدن صدمین سال گشت زاد روز مارکس، بار دیگر این پرسش طرح خواهد شد، و در […]

ترجمه -منش انقلابی بخش دوم و پایانی نویسنده: اریش فروم برگردان: پارسا نیک جو

منش انقلابی بخش دوم و پایانی نویسنده: اریش فروم برگردان: پارسا نیک جو مسائل هر فرد، درست متناسب و هم سطح آزادی است که بدان دست یافته است. انسان آگاه و خلاق، انسانی آزاد است، زیرا او می تواند با اصالت زنده گی کند- وجود خود اش منبع زنده گی اش است.

ترجمه – منش انقلابی بخش نخست نویسنده: اریش فروم برگردان: پارسا نیک جو

منش انقلابی بخش نخست نویسنده: اریش فروم برگردان: پارسا نیک جو مفهوم “منش انقلابی“، مفهومی سیاسی– روان شناختی است. از این لحاظ همانند مفهوم “منش اقتدارطلب” است، که از حدود سی سال پیش در حوزه ی روان شناسی مطرح شده است.

ترجمه -رواداری سرکوب گر بخش سوم و پایانی نویسنده: هربرت مارکوزه برگردان: پارسا نیک جو

رواداری سرکوب گر بخش سوم و پایانی نویسنده: هربرت مارکوزه برگردان: پارسا نیک جو پیش از این گفتم که تمایز میان رواداری راستین و دروغین، و هم چنین پیشرفت و پسرفت را می توان به نحو منطقی و مبتنی بر تجربه ترسیم کرد. امکان های واقعی آزادی انسان

ترجمه -رواداری سرکوب گر بخش دوم نویسنده: هربرت مارکوزه برگردان: پارسا نیک جو

رواداری سرکوب گر بخش دوم نویسنده: هربرت مارکوزه برگردان: پارسا نیک جو حال با یادآوری گفته ی یاد شده ی جان استوارات میل، می خواهم توجه شما را به مقدمه ی پنهان فرض وی جلب کنم: بحث آزاد و برابر فقط اگر عقلانی باشد، می تواند کارکرد

ترجمه – رواداری سرکوب گر بخش نخست نویسنده: هربرت مارکوزه برگردان: پارسا نیک جو

رواداری سرکوب گر بخش نخست نویسنده: هربرت مارکوزه برگردان: پارسا نیک جو این جُستار، ایده ی رواداری را در جامعه ی صنعتی پیشرفته ی ما بررسی می کند. نتیجه ای که بدان خواهیم رسید آن است که واقعیت یافته گیِ هدفِ رواداری، در گرو نارواداری باHOME