وریا ابراهیمی – آموزش و پروش و نظام جمهوری اسلامی

آموزش و پروش و نظام جمهوری اسلامی وریا ابراهیمی چرا جامعه ایران با تمام پتانسیلهای موجود و برخورداری از نیروی جوان، در انزوا قرار دارد و در جامعه جهانی در هر چهارچوبی جایگاه پائینی دارد؟ چرا جامعه ایران هرHOME