پِرِکاریات و پرولتاریا، تداوم تضاد کار و سرمایه نگارشی از: وبلاگ جنبش کارگری ایران

پِرِکاریات و پرولتاریا، تداوم تضاد کار و سرمایه نگارشی از: وبلاگ جنبش کارگری ایران / Iran-Labour Movement / Iran-Arbeiterbewegung مقدمه در دهه های اخیر تغییر و تحولات نگران کننده ای در ساختار و شرایط حاکم بر نیروی کار در سطح جهانی روی داده است. با توجه به ابعاد و شدت گسترش این تغییرات، ضروری است […]HOME