هیمن خاکی – جایگاه شبکه های اجتماعی در مبارزه طبقاتی

جایگاه شبکه های اجتماعی در مبارزه طبقاتی هیمن خاکی با شروع دوران صنعتی و پدیدار شدن نظام سرمایه داری نیروهای مولده با قدرت شگرفی رو به رشد نهادند و این امر باعث به وجود آمدن عرصه هایHOME