مجموعه نوشته ها و مصحابه های هیبت نودینیان

هیبت نودینیان -ضرورت های موجود ونقش ما

ضرورت های موجود ونقش ما آن چه در وهله اول به نظر می رسد این است که رای آوردن حسن روحانی واقعه ای غیر منتظره بود. ولی آن چه غیر منتظره بود انتخاب او نبود، بلکه این بود که مردم به ستوه آمده اند و با رای خود به خامنه ای گفتند نظام اسلامی را […]HOME