هیرش مجیدنیا-هشت مارس و سنت های طبقاتی در کردستان

هشت مارس و سنت های طبقاتی در کردستان هیرش مجیدنیا

هیرش مجیدنیا-فرخ نگهدار شاگرد کودن ضد انقلاب اسلامی

فرخ نگهدار شاگرد کودن ضد انقلاب اسلامی هیرش مجیدنیا

هیرش مجیدنیا-جامعه ایران کانون اعتراضات کارگری است

جامعه ایران کانون اعتراضات کارگری است

هیرش مجیدنیا -درباره نقش و جایگاه منصورحکمت در جنبش کمونیستی

درباره نقش و جایگاه منصورحکمت در جنبش کمونیستی هیرش مجیدنیا

هیرش مجید نیا -حکومت اسلامی ایران و هراس از اعتراضات فراگیر کارگری

حکومت اسلامی ایران و هراس از اعتراضات فراگیر کارگری    هیرش مجید نیا

هیرش مجید نیا -نگاهی به پدیده خودسوزی زنان در کردستان:

نگاهی به پدیده خودسوزی زنان در کردستان:

هیرش مجید نیا -در باره خشونت جمهوری اسلامی

در باره خشونت جمهوری اسلامی هیرش مجید نیا

هیرش مجید نیا-انقلاب ۵۷ و روایت لیبرالیسم شکست خورده

انقلاب ۵۷ و روایت لیبرالیسم شکست خورده

هیرش مجیدنیا- موج جدید پناهجویی و عروج سیاستهای راسیستی

موج جدید پناهجویی و عروج سیاستهای راسیستی در ماه های اخیرجهان شاهد موج مهاجرت پناهجویانی است که اکثرا از کشورهای اسلام زده با کابوس مداوم جنگ های قومی،مذهبی  گریخته اند وبا امید به یافتن مکانی موقتا امن دشوارترین سختیها وتحقیرها را به جان می خرند. در این میان سیاستهای کشورهای سرمایه داری در قبال این […]HOME