هیرش مجیدنیا-زنجیرهای آشکار سرمایه بر پاهای محمود صالحی

زنجیرهای آشکار سرمایه بر پاهای محمود صالحی

 هیرش مجیدنیا-روایت جعلی سینمای جمهوری اسلامی از وقایع ۳۰  خردادشصت

روایت جعلی سینمای جمهوری اسلامی از وقایع ۳۰  خردادشصت  هیرش مجیدنیا

هیرش مجیدنیا-محیط های نا امن کاردر ایران،قتلگاه کارگران:

محیط های نا امن کاردر ایران،قتلگاه کارگران:

هیرش مجیدنیا-رد پای جنایت از گورهای دستجمعی خاوران تا صندوق های انتخابات

رد پای جنایت از گورهای دستجمعی خاوران تا صندوق های انتخابات هیرش مجیدنیا

هیرش مجیدنیا-مضحکه انتخابات و سناریوی تکراری جمهوری اسلامی

مضحکه انتخابات و سناریوی تکراری جمهوری اسلامی هیرش مجیدنیا

هیرش مجیدنیا-هشت مارس و سنت های طبقاتی در کردستان

هشت مارس و سنت های طبقاتی در کردستان هیرش مجیدنیا

هیرش مجیدنیا-فرخ نگهدار شاگرد کودن ضد انقلاب اسلامی

فرخ نگهدار شاگرد کودن ضد انقلاب اسلامی هیرش مجیدنیا

هیرش مجیدنیا-جامعه ایران کانون اعتراضات کارگری است

جامعه ایران کانون اعتراضات کارگری است

هیرش مجیدنیا -درباره نقش و جایگاه منصورحکمت در جنبش کمونیستی

درباره نقش و جایگاه منصورحکمت در جنبش کمونیستی هیرش مجیدنیا

هیرش مجید نیا -حکومت اسلامی ایران و هراس از اعتراضات فراگیر کارگری

حکومت اسلامی ایران و هراس از اعتراضات فراگیر کارگری    هیرش مجید نیاHOME