همبستگی با جنبش طبقاتی کارگری ـ پاریس – اول ماه می، عصیان طبقه ی کارگر است

اول ماه می، عصیان طبقه ی کارگر است یورش وحشیانه ی نظام سرمایه داری به نیروی کار برای برون رفت از بحران ساختاری، همچنان ادامه دارد و اگر رقابت های سرمایه در عرصه ی بازار و مبادله و مصرف، در میزHOME