هما ارجمندبرای اطلاع عموم هما ارجمند من به حزب کمونیست کارگری ـ حکمتیست نپیوستم.

برای اطلاع عموم هما ارجمند من به حزب کمونیست کارگری ـ حکمتیست نپیوستم. بدین وسیله اعلام می کنم که من به حزب کمونیست کارگری- حکمتیست نپیوستم. از آنجایی که انحلال حزب اتحاد کمونیسم کارگری در حزب حکمتیست اساسا یک وحدت سیاسی و پلاتفرمی نبوده٬ بلکه صرفا یک پیوستن بدون قید و شرط به این حزب […]HOME