همایون گدازگر -توطئه گرى جمهورى اسلامى و پارلمان عراق علیه احزاب اپوزیسیون جمهورى اسلامى در کردستان عراق

توطئه گرى جمهورى اسلامى و پارلمان عراق علیه احزاب اپوزیسیون جمهورى اسلامى در کردستان عراق

همایون گدازگر -بخشش در مقابل قصاص یا مبارزه علیه اعدام ؟

بخشش در مقابل قصاص یا مبارزه علیه اعدام ؟

همایون گدازگر – معامله کثیف قدرتهاى بزرگ در سوریه ونقش ترکیه .سرنوشت مقاومت مردم در کانتونهاى کردستان به کجا مى رود ؟

معامله کثیف قدرتهاى بزرگ در سوریه ونقش ترکیه .

همایون گدازگر -همقطاران همیشه در صحنه جمهورى اسلامى در کردستان

همقطاران   همیشه در صحنه  جمهورى اسلامى در کردستان حول بیانیه ۴٠٠ فعال  فرهنگى و سیاسى کرد

همایون گدازگر -درحاشیه تحرکات نظامى حزب دمکرات کردستان ایران

درحاشیه تحرکات نظامى حزب دمکرات کردستان ایران

همایون گدازگر -براى آزادى فورى جعفر عظیم زاده و صدیق کبودوند تلاش کنیم !

براى آزادى فورى جعفر عظیم زاده و صدیق کبودوند تلاش کنیم !

همایون گدازگر -اول مه امسال در کردستان

اول مه امسال در کردستان

همایون گدازگر -ایجاد انستیتوى خمینى در کرکوک و مراسم سالگرد جمهورى اسلامى در سلیمانیه ابتدا و انتهاى این دریوزگى کجاست ؟

ایجاد انستیتوى خمینى در کرکوک و مراسم سالگرد جمهورى اسلامى در سلیمانیه

همایون گدازگر-شرکت در بساط انتخاباتى رژیم ، عمر خریدن براى جمهورى اسلامى است .

شرکت در بساط انتخاباتى رژیم ، عمر خریدن براى جمهورى اسلامى است .

همایون گدازگر -درمقابل نمایش انتخابات رژیم در کردستان ، وظیفه ما فراتر از تحریم است.

درمقابل نمایش انتخابات رژیم در کردستان ، وظیفه ما فراتر از تحریم است. HOME