نهادها و ابتکارات توده ای

مجید حسینی: “اگر از اسب افتاده ایم اما از نسل نیفتاده ایم.” مجید حسینی – اصل را باید گرفت صحبتی با فعالین تشکلهای سیاسی و اجتماعی در ایران!   دیدار –مصاحبه با مجید حسینی در رابطه با مراسمهای نوروزی امسال دیدار- مصاحبه با مجید حسینی در رابطه با نهادها و ابتکارات اجتماعی به مناسبت نوروز […]HOME