نشریه آتش -واقعیت کمونیسم چیست: دستاوردها و دشواری های «جهش بزرگ به پیش»

واقعیت کمونیسم چیست: دستاوردها و دشواری های «جهش بزرگ به پیش» نشریه آتش اوایل دی ماه گذشته، تلویزیـون بی.بی.سی بخش فارسی به پخش گزارشی به مناسبت صد و بیستمین سالگرد تولد مائوتسه دون رهبر کمونیست انقلاب چین پرداخت. عنوان این گزارش «چهرۀ با استعدادی که هم منشاء خیر عظیم شد و هم شر عظیم ببار […]HOME