پیام – نسرین فتحی(نسرین سولاوا) به مردم کردستان در رابط با شرکتشان در اعتراضات اخیر در ایران

پیام – نسرین فتحی(نسرین سولاوا) به مردم گردستان در رابط با شرکتشان در اعتراضات اخیر در ایرانHOME