نسرین ابراهیمینسرین ابراهیمی

نسرین ابراهیمی از تجارب جنبش کارگری دیگر کشورها بیاموزیم! مراکز کارگری حلقه¬ی مهمی در سازمانیابی کارگران در ایالات متحده امروزه میلیونها کارگر وجود دارند که بسیاری از آنها مهاجر و رنگین پوست اند، و در بازار کار شهرهای بزرگ و کوچک در حال کار کردن هستند. آنها تکیه گاهHOME