نسان نودینیان-نگاه هفته: مجموعه اخبار و گزارشات هفته در شهرهای کردستان

نگاه هفته: مجموعه اخبار و گزارشات هفته در شهرهای کردستان

نسان نودینیان-در حاشیه اخبار کارگری در بهمن ماه اعتراضات کارگری در ابعادی گسترده ادامه دارد.

در حاشیه اخبار کارگری نسان نودینیان

نسان نودینیان-دو جبهه، مردم و رژیم اسلامی

دو جبهه، مردم و رژیم اسلامی

نسان نودینیان-در حاشیه اخبار کارگری حجم نارضایتی را پایین بیاورید!

در حاشیه اخبار کارگری نسان نودینیان  

نسان نودینیان – در حاشیه اخبار کارگری

در حاشیه اخبار کارگری نسان نودینیان ساختمان پوشاک در ٩٢، ساختمان پلاسکو در ٩۵ تجانس و یکسانی نرسیدن به ایمنی خدمات و تجهیزات آتش نشانی تهران

نسان نودینیان-آتش نشانان و مردم تهران در آغوش گرم و صمیمانه مردم شهرهای کردستان

  آتش نشانان و مردم تهران در آغوش گرم و صمیمانه مردم شهرهای کردستان نسان نودینیان

نسان نودینیان-اعتراض کارگران هپکو اینبار متفاوت بود.

اعتراض کارگران هپکو اینبار متفاوت بود.

نسان نودینیان – سال ٢٠١۶ جنبش اعتراضی کارگران علیه دولت ها!

سال ٢٠١۶ جنبش اعتراضی کارگران علیه دولت ها! مروری کوتاه به مهمترین اعتراضات توده ای و کارگری در سال ٢٠١۶

نسان نودینیان- “کارگران مهاباد ربطی به قاضی محمد ندارند”

  “کارگران مهاباد ربطی به قاضی محمد ندارند” نسان نودینیان

نسان نودینیان – کارگران چادرملو از اعتراض تا تبرئه

کارگران چادرملو از اعتراض تا تبرئهHOME