نسان نودینیان-کارگران و انقلاب جاری

کارگران و انقلاب جاری نسان نودینیان

دیدگاه هفته – با نسان نودینیان ۲۹ دسامبر

دیدگاه هفته – با نسان نودینیان ۲۹ دسامبر

پرسش از نسان نودینیان دبیر کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران-اعتراضات در اقلیم کردستان عراق

اعتراضات در اقلیم کردستان عراق پرسش از نسان نودینیان دبیر کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران  

نسان نودینیان-دمای گرم اعتراضات  سیاسی ــ طبقاتی آذر ماه

دمای گرم اعتراضات  سیاسی ــ طبقاتی آذر ماه تلاش برای سازمان متشکل کارگران باید با شتاب بیشتری پیگیری شود. نسان نودینیان

نسان نودینیان-نگاه هفته: مجموعه اخبار و گزارشات هفته در شهرهای کردستان

نگاه هفته: مجموعه اخبار و گزارشات هفته در شهرهای کردستان نسان نودینیان

نسان نودینیان-در حاشیه اخبار کارگری

در حاشیه اخبار کارگری نسان نودینیان نان گران شد! نان گران نشد!

نسان نودینیان-نگاه هفته، مجموعه اخبار و گزارشات هفته در شهرهای کردستان

نگاه هفته: مجموعه اخبار و گزارشات هفته در شهرهای کردستان نسان نودینیان

نسان نودینیان-رو در رو

رو در رو

    نسان نودینیان- مرگ بر دولت

    نسان نودینیان مرگ بر دولت

نسان نودینیان-خبر: فاشیسم اسلامی علیه دختران افغانستانی!

خبر: فاشیسم اسلامی علیه دختران افغانستانی! امروز (١١ مهر ٩۶) تمام دختران افغانستانی دوره ابتدایی دبستان زینبیه شهر کرمان بعد از گذشت ١٠ روز از مدرسه اخراج شدند و از ورود آنها به مدرسه جلوگیری شد.!HOME