نسان نودینیان-«کودار» در صف ثبت نام مضحکه انتخابات!

«کودار» در صف ثبت نام مضحکه انتخابات! نسان نودینیان

سیمینار به مناسبت اول ماه مه – جنبش کارگری ایران و مصاف های پیش روهمایون گدازگر، نسان نودینیان

سیمینار به مناسبت اول ماه مه – جنبش کارگری ایران و مصاف های پیش رو همایون گدازگر، نسان نودینیان

گفت و گو -روز کارگر روز همه مردم است،مصاحبه سیما بهاری با نسان نودینیان

گفت و گو -روز کارگر روز همه مردم است،مصاحبه سیما بهاری با نسان نودینیان

نسان نودینیان-نگذاریم با احضار و تهدید امنیتی نهادهای رژیم اسلامی مانع برگزاری روز کارگر شوند! پاسخ کارگران، جوانان و مردم سنندج مهم است!

نگذاریم با احضار و تهدید امنیتی نهادهای رژیم اسلامی مانع برگزاری روز کارگر شوند! پاسخ کارگران، جوانان و مردم سنندج مهم است!

دیدار – گفتگوی اسد نودینیان و نسان نودینیان در رابطه با اول مه

دیدار – گفتگوی اسد نودینیان و نسان نودینیان در رابطه با اول مه

نسان نودینیان-معرفی کتاب جنبش اول ماه مه در کردستان

معرفی کتاب جنبش اول ماه مه در کردستان نسان  نودینیان

نسان نودینیان-مصطفی رشیدی را چه شده است!

مصطفی رشیدی را چه شده است!

نسان نودینیان-مراسم روز جهانی کارگر ٩۶ و نقطه قدرتهای جنبش کارگری در سال ٩۵

مراسم  روز جهانی کارگر  ٩۶ و نقطه قدرتهای جنبش کارگری در سال ٩۵

نسان نودینیان-تقویم اعتراضات کارگری در اسفند ماه ١٣٩۵

نسان نودینیان تقویم اعتراضات کارگری در اسفند  ماه ١٣٩۵

نسان نودینیان – روند رادیکال شدن خواست ها و اعتراضات در فضای سیاسی در ایران، جدید است.

روند رادیکال شدن خواست ها و اعتراضات در فضای سیاسی در ایران، جدید است.HOME