نسان نودینیان ــ نسرین رمضانعلی – نگاه هفته: مجموعه ای از اخبار و رویدادهای هفته در شهرهای کردستان

 نگاه هفته: مجموعه ای از اخبار و رویدادهای هفته در شهرهای کردستان ( ایسکرا ۷۳۶ ) نسان نودینیان ــ نسرین رمضانعلی برگزاری مراسم گل گشت حمایت از رضا شهابی در سنندجHOME